Kona-bá Ami

by

“RADIO KOMUNIDADE ILI-WAI MANATUTO” hahu hari’i iha dia 13 de Marsu de 2002, hodi hatutan informasaun ba komunidade kona ba sistema ou prosesu politik no dezenvolvementu depois Timor Leste ukun rasik an nudar nasaun demokratika ida iha mundo rai klaran.

Ho razaun ne’ebe iha leten radio halo planu atu halao Kobertura imos kontrolho ba prosesu tomak ba lalaok dezenvolvementu iha Timor Leste espesial munisipiu Manatuto. Radio mos halo educasaun civika no mensagem husi lideransa no juventude i mos komunidade sira iha municipiu Manatuto atu kria paz no estabilidade iha munisipiu, postu, suco, aldeia no areia rurais atu foin’sae sira bele hatene no komprende atu perpara sira nia an hodi partisipa no kontribui ba dezenvolvementu iha nasaun doben Timor Leste.

Vizaun

Haforsa kualidade rekursu humanu, ho tau interese misaun social no potensia ne’ebe iha hodi hamosu povo ba moris diak liu husi reportajen.

Misaun

 • Hato’o informasaun ho noticia actual ba komunidade
 • Haforsa espiritu kreatividade iha komunidade
 • Ajuda komunidade iha informasaun ba aktividade Sosial, Ekonomia, Kultura, Saude, Educasaun ho seluk tan.

 Objektivo ho Esperanca Targetu

 1. Atu hato’o informasaun kona ba programa no aktividades, regulamentu ho regras, legais governu nian ba povo Manatuto.
 2. Atu povo/ foin sa’e iha konsencia partisipasaun imos kontribuisaun ba prosesu dezenvolvementu iha nasaun Timor Leste.
 3. Atu educa ho kapasita povo hodi komprende kona direitu no dever povo nian iha moris lor-loron.
 4. Programa refere radio Manatuto sei involve governu lokal, comunidade, joventude ho labarik sira husi aldeia/ areia remotas to’o distrito.
 5. Atu hamenus konflitu oin-oin no hodi implementa moris paz no estabilidade iha aktividades lor-loron.
 6. Iha partisipasaun imos hodi halao programa iha aktividades local no nasional.
 7. Atu haforsa no habelar informasaun kona ba prosesu informasaun ho rezultado dezenvolvimentu ba povo Manatuto no Estado Timor Leste.
 8. Atu haforsa no susesu ba foin sa’e iha Manatuto.
 9. Atu involve komunidade no foin sa’e iha programasaun radio nian