Istoria

by

“RADIO KOMUNIDADE ILI-WAI MANATUTO” hahu hari’i iha dia 13 de Marsu de 2002, hodi hatutan informasaun ba komunidade kona ba sistema ou prosesu politik no dezenvolvementu depois Timor Leste ukun rasik an nudar nasaun demokratika ida iha mundo rai klaran.

Ho razaun ne’ebe iha leten radio halo planu atu halao Kobertura imos kontrolho ba prosesu tomak ba lalaok dezenvolvementu iha Timor Leste espesial munisipiu Manatuto. Radio mos halo educasaun civika no mensagem husi lideransa no juventude i mos komunidade sira iha municipiu Manatuto atu kria paz no estabilidade iha munisipiu, postu, suco, aldeia no areia rurais atu foin’sae sira bele hatene no komprende atu perpara sira nia an hodi partisipa no kontribui ba dezenvolvementu iha nasaun doben Timor Leste.

Kona-bá Ami